JOBS ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บัญชี)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 11 ก.พ. 2563 25 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (บริหารงานบุคคล)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 41 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 28 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
นิติกร (สำนักผู้บริหาร)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 23 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (อุทัยธานี) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 20 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 25 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จำนวนงานทั้งหมด 11 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 1
สำนักผู้บริหาร 1
บริหารงานบุคคล 1
บัญชี 2
การเงิน 4
ตรวจสอบ/วางแผน/MIS 1
จัดซื้อ 1