JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ วันที่ประกาศ : 01 พ.ย. 2562
รายละเอียดงาน
Internal Audit ( ตรวจสอบ/วางแผน/MIS )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :

• สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานเพื่อเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่จะช่วยในการลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตลอดจนการควบคุมที่สำคัญและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานและนโยบายที่เกี่ยวช้อง

• วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้รับเพื่อบันทึก เรียบเรียงและนำเสนอในรูปแบบของเอกสารที่นำเสนอ
• วางแผนการตรวจสอบจากความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่ประเมินได้เพื่อกำหนดขอบเขตและลำดับความสำคัญสำหรับงานตรวจสอบ
• จัดทำโปรแกรมการตรวจสอบและปฏิบัติการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการตรวจสอบที่กำหนด
• รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการของระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในประเด็นของการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
• สื่อสารผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลดหรือป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการของระบบงาน
• ติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจากประเด็นการตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ อาคารไทยรวมทุน

คุณสมบัติ :

• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เอกสาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจองหรือมีวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้อง เช่น CPA/CIA/CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการวิเคราะห์ ช่างสังเกต สรุปประเด็น การสื่อสาร การเขียนรายงานและมีความละเอียดรอบคอบ
• มีทักษะด้านโประแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน (เช่น ERP Office) ในระดับดี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อความได้ในระดับดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
• มีความสนใจใน IT เทคโนโลยีและใฝ่หาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการพัฒนาวิชาชีพ
• สามารถไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว  

 

สวัสดิการ :
  • จำนวนผู้เข้าชม : 282 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 6 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 2 คน
ตำแหน่งงานอื่นๆ
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (บริหารงานบุคคล)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 41 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
นิติกร (สำนักผู้บริหาร)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 23 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
โปรแกรมเมอร์ (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 844 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (จัดซื้อ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2 ตำแหน่ง 09 ต.ค. 2562 2234 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ
โอภาส จูเลิศตระกูล TEL. 02-282-2022 # 286 Mobile.091-575-2022 Email: opas.jul@trrgroup.com